Събития

Тръжни документи за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на комбинирана фибро лазерна режеща машина за разкрой на тръби, профили и листов материал със система за контрол на лъча“

На 27.11.2018 г. фирма „Мони-83” започна изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0084-C01 „Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 1  204 468.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 69.8%. От тях 714 610.86 лв. са европейско и 126 107.80 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 16 месеца.

На 08.08.2018 г. фирма „Мони-83” приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1011-C01 „По-качествена и устойчива заетост в "Мони-83" чрез мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд ”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
 

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™