Събития

05 Декември

Завърши изпълнението на проект Създаване на устойчиви работни места в Мони-83

На 12.11.2017 г. завърши изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 55 479 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. От тях 47 157,15 лв. са европейско и 8 321,85 лв. национално съфинансиране. Проектът се реализира в рамките на 15 месеца.

Основната цел на проекта беше създаване на устойчиви нови работни места в „Мони-83” ООД за безработни младежи до 29-годишна възраст и неактивни лица в различни възрастови групи. Тя беше постигната чрез изпълнение на специфичните цели на проекта - осигурихме заетост на 6 представители на целевата група на безработни младежи до 29 г.; на 2 неактивни лица между 30 и 54 г.: 1 с ниска степен на образование и 1 продължително неактивнo; закупихме оборудване, с което обезпечихме две от създадените нови работни места, като и повишихме компетентността на заетите лица, чрез вътрешно-фирмени обучения и създаване на трудови навици. В резултат на изпълнението на проекта всички осем лица от целевата група преминаха към постоянна заетост в „Мони-83“.

В резултат от изпълнението на проекта „Мони-83” създаде 8 нови работни места в регион с висока безработица. Представителите на целевите групи бяха наети на трудов договор, на пълен работен ден, като за периода от 12 месеца по време на изпълнение на проекта, те обогатиха професионалния си опит. Новите служители преминаха вътрешно-фирмено обучение, чрез което придобиха нови знания за сферата на дейност и правилата на работа във фирмата, както и за спецификата на заеманата длъжност. През целия период на изпълнение на проекта те получаваха помощ и инструкции от ръководния персонал. В края на всеки месец, беше извършвана оценка на справянето им с работата, което допринесе за по-добрата им мотивация и задържането им на работа. По този начин изпълнението на проекта допринесе за преодоляването на основните пречки пред заетостта на целевите групи, а именно липсата на трудов опит и на подходяща квалификация за нуждите на предприятията в региона.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™