Събития

10 Декември

Започна изпълнението на проект Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство

На 27.11.2018 г. фирма „Мони-83” започна изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0084-C01 „Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 1  204 468.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 69.8%. От тях 714 610.86 лв. са европейско и 126 107.80 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 16 месеца.

Основната цел на проекта е постигане на ресурсна ефективност в производството на „Мони-83“ ООД, чрез внедряване на иновативна комбинирана технология за разкрой на тръби, профили и листов материал. Тя ще бъде постигната чрез изпълнение на следните специфични цели: 1. Повишаване на ресурсната ефективност на производството чрез намаляване консумацията на суровини и спомагателни материали за производство на единица продукция; 2. Намаляване на количеството на генерирания отпадък; 3. Увеличаване на производствения капацитет на предприятието при рязане на ламарина и на тръби; 4.  Реализиране на процесна иновация чрез внедряването на комбинирана технология за разкрой; 5. Подобряване на ефективността на производствените разходи, чрез спестените суровини, материали и отпадък; 6. Подобряване на финансовите резултати в резултат от използването на новата машина.

Чрез комбинираната технология за рязане на ламарина и тръби ще елиминираме много от процесите, които извършваме в момента за разкроя на материала. Реорганизирането на производството ще доведе до нов, напълно автоматизиран начин за рязане. Очакваме внедряването в производствения процес на комбинираната машина да доведе до спестяване средно на 35,3% от генерирания отпадък, 2,61% на суровините и 3.64% на опасните химични вещества. Най-голям ефект ще постигнем при отпадъците - за утайки, съдържащи метали и съдържащи масло планираме да постигнем 70% намаление, а при отпадъците прах и частици от цветни и черни метали по 60% намаление. Ресурсната ефективност ще бъде постигната за цялото ни производство, а не за отделни продукти, тъй като разкроят на ламарина и тръби са операции в производството на всичките ни продукти. Технологията, която ще внедрим, има редица предимства, като автоматичен контрол на лъча, което дава много високо качество и реже еднакво всички дебелини на листовия материал, възможност за рязане на кръгли и квадратни профили, както и профили със специфична геометрия, при отворен и затворен контур, както и постигане на ниско енергийно рязане при материал с по-голяма дебелина.

Реализирането на настоящия проект ще окаже силно влияние в нашето производство от гледна точка елеминиране на редица довършителни и ръчни операции, които водят до натрупване на отпадък, а също така и до намаляване на вредните химични вещества, които ползваме за обезмасляване на металите. Друг основен резултат от закупуването на препоръчаната машина за лазерно рязане от висок клас е увеличаване на производствения капацитет на предприятието. Новото оборудване ще ни позволи да обработваме 3 пъти по-бързо материала в сравнение с оборудването с което разполагаме.

Внедряването на комбинирата технология, ще ни помогне да затвърдим позициите си като производствено предприятие с отговорно отношение към околната среда.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™